Στο TOP 10 της Ευρώπης η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ για τα 3PL logistics στον φαρμακευτικό τομέα